•  Navigation
 • Statut Udruge Duba Pelješka

 • Na temelju članka 13., Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014), Skupština Udruge Duba Pelješka na sjednici održanoj 03. Srpnja 2016., u Dubi Pelješkoj, donijela je 


  STATUT Udruge Duba Pelješka

   

  I. OSNOVNE ODREDBE

   

  Članak 1.

  Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge;zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja  udruge  sukladno  ciljevima; ciljane  skupine  udruge; djelatnosti  kojima  se  ostvaruju  ciljevi  udruge;  gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova  i  način  vođenja  popisa  članova;  tijela  udruge,  njihov  sastav  i  način  sazivanja  sjednica,  izbor,  opoziv,  ovlasti,  način odlučivanja  i  trajanje  mandata  u  tijelima  upravljanja  te  način  sazivanja  skupštine  u  slučaju  isteka  mandata;  izbor  i  opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu Duba Pelješka.


  Članak 2.

  Naziv udruge glasi: Duba Pelješka (u daljnjem tekstu: Udruga).

  Članak 3.

  Sjedište Udruge je u Dubi Pelješkoj. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi skupština Udruge.Udruga djeluje  na  području Dube Pelješke.

  Članak 4.

  Udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

  Članak 5.

  Udruga ima znak. 

  Znak Udruge čini školjka oštriga i maslinova grana.

 • Članak 6.

  Udruga ima pečat.
  Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 25 mm. Tekstualno se sastoji od riječi “DUBA” uz gornji rub pečata te riječi “PELJEŠKA”uz doljnji rub pečata. U sredini se nalazi stilizirana slika školjke oštrige i maslinove grane.
  Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.


  II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

   

  Ciljevi Udruge


  Članak 7.


  Ciljevi Udruge su:
  - Zaštita i revitalizacija sela Duba Pelješka.
  - Zaštita okoliša i prirode, kulturne i povijesne baštine.
  - Poticanje ekološke svijesti mještana i posjetitelja.
  - Poticanje zdravog načina života.
  - Poticanje, razvijanje i unapređenje sporta.
  - Poticanje kulturno zabavnog života svih osoba, a posebno djece i mladeži.
  - Poticanje osobnog razvoja i samorazvoja te jačanje inicijative kroz volonterski rad.
  - Promicanje ljudskih prava, mira, svijesti o zajedništvu, solidarnosti, interkulturalnosti civilnog društva.
  - Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava.
  - Osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice.
  - Povezivanje svih dionika koji mogu doprinijeti razvoju područja djelovanja Udruge.
  - Razvijanje postojećih potencijala za razvoj područja.
  - Dugoročno ostvarivanje održivog razvoja.
  - Jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja.
  - Unapređenje uvjeta za cjeloviti razvoj , poboljšanja kvalitete življenja te doprinosa u stvaranju novih radnih mjesta.
  - Ostvarivanje novih i poboljšanje postojećih kontakata osnivača sa međunarodnim institucijama i organizacijama.
  - Poticanja subjekata Udruge na učinkovitije korištenje fondova EU.
  - Suradnja s drugim udrugama iz Hrvatske i svijeta.


  Područja djelovanja sukladno ciljevima Udruge


  Članak 8.

  Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:
  - Demokratska politička kultura
  - Gospodarstvo
  - Kultura i umjetnost
  - Ljudska prava
  - Međunarodna suradnja
  - Održivi razvoj
  - Socijalna djelatnost
  - Zaštita okoliša i prirode

  Ciljane skupine s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je Udruga usmjerena


  Članak 9.

  Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je Udruga usmjerena su
  - Građani – opća populacija
  - Lokalna i regionalna samouprava
  - Poljoprivrednici i ribari
  - Ruralno stanovništvo

  Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge


  Članak 10.

  Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
  - Razvoj lokalne zajednice
  - Poljoprivreda
  - Socijalno poduzetništvo
  - Trgovina
  - Turizam
  - Ugostiteljstvo
  - Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara
  - Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
  - Vjerska prava i slobode
  - Zaštita hrvatske dijaspore
  - Zaštita prava nacionalne manjine
  - Njegovanje zavičajnog identiteta
  - Razvojna suradnja
  - Međunarodna prijateljstva
  - Razvoj ruralnih područja
  - Održivi turizam
  - Socijalna pomoć i podrška
  - Humanitarna pomoć
  - Solidarna posmrtna pripomoć
  - Očuvanje prirode
  - Zaštita okoliša
  - Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
  - Zaštita životinja

 • Gospodarske djelatnosti Udruge


  Članak 11.


  Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
  - izrada, priprema i provođenje projekata
  - gospodarenje resursima lokalne samouprave
  - izdavačko-nakladne (prodajom knjiga, multimedijalnih sadržaja (CD, DVD) i drugih vrsta promotivnih tiskovina),
  - organizacija javnih događanja (koncerti, izložbe, kino projekcije, okrugli stolovi i javne tribine, predavanja, tečajevi, priredbe, natjecanja, ekološki, informatički i informacijski sadržaji, prodaja);
  - oglašavanje putem medija,
  - promidžba i prodaja proizvoda i usluga iz područja turizma
  - organizacija stručnih skupova vezanih uz djelatnosti Udruge a osobito uz unaprijeđenje turističkih aktivnosti i sadržaja


  III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE


  Članak 12.


  Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
  - izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
  - javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
  - izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
  - korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
  - javnim priopćavanjem,
  - organiziranjem posebnih događanja,
  - na druge odgovarajuće načine.


  IV. ČLANSTVO U UDRUZI


  Članak 13.


  Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.
  Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik a za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
  Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev Upravnom Odboru, koji odlučuje o prijemu u članstvo na temelju pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član udruge. Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije tri mjeseca od primitka zahtjeva.
  Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova.

  Članak 14.


  Prigovor na odluku Upravnog odbora o primanju ili ne primanju u članstvo podnosi se Skupštini Udruge u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora.
  Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

  Članak 15.


  Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
  Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
  Popis članova vodi Voditelj Udruge.

  Članak 16.


  Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:
  - aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
  - birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom
  - biti informirani o aktivnostima Udruge
  - aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
  - u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
  - plaćati članarinu.

  Članak 17.


  Članovi Udruge plaćaju iznos godišnje članarine bez obzira u kojem dijelu godine se učlane. Odluku o visini godišnjeg iznosa članarine donosi Skupština Udruge ILI Upravni odbor.
  Minimalni iznos godišnje članarine iznosi 20 kn.

  Članak 18.


  Članstvo u udruzi prestaje:
  - prestankom postojanja Udruge
  - istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Upravnom Odboru
  - usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Upravnim Odborom, danom davanja izjave
  - isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
  - isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu
  - smrću člana.

 • STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA


  Članak 19.


  Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
  Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
  - kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
  - nepoštivanje odredaba Statuta
  - nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
  - neizvršavanje preuzetih obveza
  - nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
  - nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge
  - narušavanje ugleda Udruge

  Članak 20.


  Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
  Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.
  Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni Odbor.

  Članak 21.


  U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

  Članak 22.


  Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
  - opomena
  - isključenje iz Udruge

  Članak 23.


  Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
  Skupština o žalbi odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

  Članak 24.


  Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni Odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
  Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
  Na upozorenja i pritužbe člana Upravni Odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 60 dana od njihova primitka.

   

   

 • V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

   

  Članak 25.

  Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

  Članak 26.

  Tijela Udruge su:

  1. Skupština Udruge

  2. Upravni Odbor

  3. Predsjednik

  4. Dopredsjednik

  5. Voditelj

  6. Stručni suradnik

  7. Likvidator

  1. SKUPŠTINA

  Članak 27.

  Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi članovi Udruge.

  Članak 28.

  Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, izvanredne prema potrebi, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 2 godine.

  Članak 29.

  Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik Udruge.U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Dopredsjednik Udruge.Skupština  se  saziva  najmanje 90 dana prije  održavanja  sjednice  pismenim  pozivom  koji  se  upućuje  svim članovima Udruge.Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

  Članak 30.

  Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge na inicijativu Upravnog Odbora ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge.U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.Ako Predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 90 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

  Članak 31.

  U  slučaju  isteka  mandata  tijelima  Udruge  koja  su  ovlaštena  sazvati  sjednicu  Skupštine,  sjednicu  Skupštine  saziva član ili grupa članova Udruge prema postupku opisanom u prethodnom članku. 

  Članak 32.

  Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna natpolovična većina svih članova Udruge,  sjednica  Skupštine  se  odgađa  za  sedam dana.  Nakon  isteka  roka od sedam dana, Skupština  može  donositi  pravovaljane  odluke,  ako  je  prisutno  najmanje  1/3 članova Udruge.Iznimno,  kada  Skupština  odlučuje  o  Statutu,  donošenju  financijskog  plana  te  izboru  i razrješenju  tijela  Udruge,  odluke  se  donose  dvotrećinskom  većinom  glasova  prisutnih članova Skupštine.Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

  Članak 33.

  Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:- usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune- bira i razrješava članove Upravnog odbora- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika- donosi razvojnu strategiju Udruge- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu- usvaja godišnje financijsko izvješće- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge- donosi odluku o statusnim promjenama- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.- odlučuje  o  žalbama  protiv  odluke  Upravnog  odbora  o  prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova- donošenje odluke o visini članarine.

 • 2. UPRAVNI ODBOR

  Članak 34.

  Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo Udruge koji organizira i obavlja tekuće poslove između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti. Upravni Odbor ima do 8 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od dvije godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani na istu dužnost.Predsjednik  i  dopredsjednik  Udruge članovi  su  Upravnog  odbora  po  položaju,  a predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.Kod  izbora  članova  Upravnog  odbora,  Skupština  brine  o  odgovarajućoj  zastupljenosti članova Udruge u njegovom sastavu osiguravajući dobnu raznolikost i ravnopravnost spolova.


  Članak 35.

  Izabrani  članovi  Upravnog  odbora  zajednički  odgovaraju  za  rad  Upravnog  odbora Skupštini  Udruge,  a  pojedinačno  za  svoj  rad  i  rad  Upravnog  odbora  u  granicama ovlaštenja i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini Udruge i Upravnom odboru.Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.Pojedini član Upravnog odbora i Odbor u cjelini mogu biti opozvani ako:- ne ispunjava ovim Statutom utvrđene obveze,- postupa suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju je utvrdila Skupština,- pojedinom  članu  Upravnog  odbora  prestaje  ova  dužnost  te ako  on  prestane  biti  članom  Udruge.


  Članak 36.

  Upravni odbor:- predlaže Skupštini dnevni red- predlaže Skupštini osnove politike sadržane u prijedlozima Statuta, Programa i drugih akata,- predlaže projekte i programe Udruge- predlaže izmjene i dopune statuta Udruge,- predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, - ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno utvrđuje financijski plan  i  godišnji  obračun,  koje  podnosi  na  odobrenje  Skupštini  na  prvom narednom zasjedanju,- osigurava provođenje akata i politike koje je utvrdila Skupština,- izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke, - odlučuje o zaključivanju pravnih poslova u ime Udruge,- usklađuje rad članova Udruge i organizira djelovanje Udruge u cjelini,- daje suglasnost na pristupanje novih članova Udruge, - donosi  odluku  o  isključenju  članova  Udruge  pod uvjetima iz članka 18 stavak 2?? ovoga Statuta, - organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama,- odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove članove,- daje prijedlog Skupštini o udruživanju Udruge u druge organizacije te imenuje i razrješuje predstavnike Udruge u tijela drugih organizacija,- imenuje i razrješuje voditelja Udruge- imenuje i razrješava osobe za zastupanje Udruge,- utvrđuje  organizaciju  obavljanja  stručnih  poslova  Udruge  i  u  svezi  s  tim donosi potrebne akte, - obavlja  i  druge  zadaće  koje  mu  povjeri  Skupština  odnosno  koje  zahtijeva redovno funkcioniranje Udruge 


  Članak 37.

  Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.Upravni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.Upravni odbor saziva predsjednik Udruge odnosno osoba koja ga zamjenjuje, po svojoj odluci, ili kada to zatraži trećina članova Upravnog odbora.Upravni odbor odlučuje većinom  glasova svojih članova. O poslovnom redu na sjednici kao  i  drugim  pitanjima  iz  svoje  nadležnosti  Odbor  odlučuje  većinom  glasova  prisutnih članova.

 • 3. PREDSJEDNIK UDRUGE


  Članak 38.


  Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.
  Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

  Članak 39.


  Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 2 godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.
  Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

  Članak 40.


  Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
  - na vlastiti zahtjev,
  - u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 12 mjeseci, te
  - opozivom.

  Članak 41.


  Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 18 stavak 2 ovog Statuta.
  Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev:
  - nadpolovične većine upravnog odbora
  - najmanje 1/3 članova Udruge.
  O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
  Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena u skladu s člankom 34 stavak 3.

  Članak 42.


  U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
  U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

  Članak 43.


  Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:
  - odgovara za zakonitost rada Udruge
  - vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
  - odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
  - dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
  - sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
  - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

   

 • 4. DOPREDSJEDNIK UDRUGE

  Članak 44.

  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge.Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.


  5. VODITELJ UDRUGE

  Članak 45.

  Voditelj Udruge organizira i odgovara za:- stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela Udruge,- obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela Udruge.U ostvarivanju svojih zadaća voditelj:- priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata,- skrbi za izvršavanje odluka i zaključaka Predsjednika, Skupštine i Upravnog odbora,- skrbi da djelatnost Udruge bude u skladu s LEADER načelima, propisima, Statutom i drugim aktima Udruge,- brine o ispunjavanju obaveza Udruge propisanih zakonom i pravilnicima,- obavlja stručno-administrativne poslove Udruge,- obavlja i druge poslove što mu ih povjere Skupština, Upravni odbor i druga tijela Udruge.O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe Udruge voditelj izvještava Upravni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jednom godišnje.


  Članak 46.

  Voditelja Udruge bira Upravni odbor.Svoju dužnost voditelj može obavljati profesionalno.Odluku o profesionalizaciji obavljanja poslova voditelja donosi Skupština.Za  voditelja  može  biti  birana  osoba  koja  je  svojim  radnim,  stručnim  i  javnim angažmanom dokazala svoju opredijeljenost za Statutom određene  ciljeve Udruge, kao i potrebno stručno znanje i sposobnost uspješnog organiziranja i djelotvornog upravljanja organizacijom i koja po tome uživa ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje.

  Članak 47.

  Za svoje djelovanje voditelj je odgovoran Upravnom odboru Udruge.Voditelj može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je biran. Voditelj može biti razriješen  iz razloga utvrđenih za isključenje člana iz  članka  34 stavak 3.  Ovog  Statuta.Voditelja razrješuje upravni odbor 2/3 većinom.


  6. STRUČNI SURADNIK

  Članak 48.

  Udruga može imati stručne suradnike. O izboru stručnih suradnika Upravni odbor donosi odluku 2/3 većinom.


  7. DRUGA TIJELA UDRUGE

  Članak 49.

  Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu sa Statutom. Odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odbor.U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

  VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

   

  Članak 50.

  Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice Udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne Udruge i institucije.Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog Odbora.

  VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

   

  Članak 51.

  Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.


  Članak 52.

  Udruga  raspolaže  svojom  imovinom  samo  za  ostvarivanje  ciljeva  i  obavljanje  djelatnosti  određenih  Statutom,  u  skladu  sa zakonom.O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni Odbor iskljucivo u skladu s financijskim planom Udruge.

 • VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

   

  Članak 53.

  Udruga prestaje postojati:- odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,- odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom Udruge razdvajanjem,- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.


  LIKVIDATOR UDRUGE

  Članak 54.

  Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.


  Članak 55.

  Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

  Članak 56.

  U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe crkveno vijeće Dube Pelješke.

  IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

   

  Članak 57.

  Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.


  Članak 58.

  Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.


  Članak 59.

  U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni Odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.


  Članak 60.

  U  slučaju  dvojbe  o  mogućem  sukobu  interesa,  bilo  koji  član  Udruge  može  zatražiti  mišljenje  Upravnog Odbora.U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni Odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. 

  X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

   

  Članak 61.

  Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština u skladu s člankom 31. nakon provedene rasprave.
  Članak 61.Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku, Upravnom Odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.


  Članak 62.

  Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni Odbor.


  Članak 63.

  O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Udruge.


  Članak 64.

  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Predsjednik Udruge (ili drugi naziv tog tijela/osobe ovlaštene za zastupanje)

  Dean Murina
  ____________________  U Dubi Pelješkoj, 03.07.2016. godine.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, stranica Udruge Duba Pelješka pohranjuje kolačiće (cookies). Više informacija!

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close